Projekt WasteValue opiera się na założeniach gospodarki obiegu zamkniętego i zgodnie z takimi wytycznymi podejmuje tematykę związaną z odzyskiwaniem zasobów z odpadów spożywczych i osadów rybnych. W projekcie wykorzystane zostaną zintegrowane procesy przetwarzania frakcji organicznej odpadów komunalnych (ang. OFMSW), w celu odzyskania węgla organicznego i składników odżywczych. Odzyskany materiał zostanie wykorzystany do produkcji substytutu paliwa Jet A-1 do silników odrzutowych, substytutu gazu ziemnego i nawozów rolniczych. Głównym celem WasteValue jest stworzenie innowacyjnej biorafinerii do produkcji biopaliw i wysokiej jakości nawozów rolniczych z różnych strumieni odpadowych, co stanowi innowacyjne podejście do zagadnień łagodzenia skutków zmiany klimatu i docelowo wspiera przejścia na zrównoważoną biogospodarkę.

 

W ramach projektu wyznaczono szczegółowe cele, wspierające realizację celu głównego: 

 

1. optymalizacja obróbki wstępnej odpadów organicznych w niskich temperaturach wraz z hydrolizą enzymatyczną;

2. maksymalizacja konwersji odpadów organicznych do kwasów karboksylowych C6-C8;

3. opracowanie opłacalnej metody odzyskiwania kwasów karboksylowych C6-C8 i ich przekształcania w substytut paliwa odrzutowego;

4. opracowanie zoptymalizowanego systemu pozyskiwania wzbogaconego biogazu poprzez biometanację;

5. wzbogacanie odpływu z biorafinerii w celu uzyskania cennych nawozów rolniczych;

6. integracja procesów działania biorafinerii i ocena pod kątem obniżenia kosztów ich działania,

7. przeprowadzenie analiz oceny cyklu życia pod kątem zrównoważonego rozwoju.

 

W projekcie WasteValue opracowane zostaną najlepsze możliwe rozwiązania w zakresie skutecznego gospodarowania odpadami organicznymi w aspekcie środowiskowym, społecznym i gospodarczym. W projekcie planuje się również oszacowanie obecność i losy mikrozanieczyszczeń, w tym mikroplastiku, w badanych procesach. Wyniki projektu przyczynią się do odzysku surowców oraz oszczędności oraz poprawy opłacalności procesów zarządzania odpadami oraz będą stanowiły podstawę do zakresie wielo-i interdyscyplinarnego kształcenia w w zakresie procesów biorafineryjnych.